GS Trophy

Regulamin imprezyREGULAMIN IMPREZY BMW GS CHALLENGE 2018


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator
1.1. Organizatorem imprezy BMW GS CHALLENGE 2018 jest BMW MOTORRAD POLSKA.
1.2. W imieniu organizatora nad przygotowaniami i przebiegiem imprezy czuwa organizator wykonawczy ADV Sp.z o.o.
2. Charakterystyka Imprezy
2.1. Impreza przeznaczona jest dla motocykli BMW zwanych dalej motocyklami. Podstawowym celem jest promowanie aktywnego stylu życia połączonego z obcowaniem z przyrodą i kreowaniem proekologicznych zachowań, szkolenie w zakresie technik bezpiecznej jazdy, udzielania pierwszej pomocy.
3. Porządek podczas imprezy
3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Imprezy czuwa ORGANIZATOR I OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA.
3.2. Do kompetencji ORGANIZATORA należy:
3.2.1. dopuszczenie uczestników i ich pojazdów do aktywnego udziału;
3.2.2. punktacja;
3.2.3. decyzja o wykluczeniu z imprezy;
3.2.4. rozstrzyganie wszystkich uwag i wątpliwości związanych z przebiegiem Imprezy;
3.2.5. rozpatrywanie reklamacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zawodnicy i pojazdy
1.1. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie od Organizatora stosownego potwierdzenia.
1.2. Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba powyżej 18 roku życia posiadająca prawo jazdy kategorii A i będąca w ogólnym dobrym stanie zdrowia.
1.3. NIE jest wymagane posiadanie licencji rajdowych.
1.4. Pojazdy uczestniczące w imprezie muszą posiadać ubezpieczenie OC, a uczestnicy ubezpieczenie NW.
1.5. Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone pojazdy całkowicie sprawne technicznie i ze sprawnie działającymi układami wydechowymi, stanowiącymi warunek dopuszczenia do ruchu.
1.6. Obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika jest:
1.6.1. homologowany kask ochronny, rękawice, gogle, wysokie sztywne buty, ochronnik kręgosłupa,
1.6.2. sprawny telefon komórkowy w celu komunikowania się z Organizatorem.
2. Zgłoszenie i wpisowe
2.1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie rejestracji elektronicznej, akceptacja regulaminu, opłacenie wpisowego oraz otrzymanie od Organizatora potwierdzenia udziału w imprezie. Rezerwacje dosyłane w innej formie niż formularz elektroniczny nie są dla Organizatora wiążące. Dane zawarte w elektronicznym formularzu rezerwacji są wiążące.
2.2. Osoby bez potwierdzeń mogą nie zostać dopuszczone do udziału w imprezie. 2.3. Limit liczby pojazdów uczestniczących w jednej edycji imprezy ograniczony jest do maksymalnie 200 szt. Limit osobowy określa się na 300 uczestników.
2.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitów.
2.5. W imieniu niepełnoletnich uczestników podpis składa rodzic lub opiekun prawny.
2.6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest przedstawienie dowodu wpłaty wpisowego oraz potwierdzenia od organizatora. W terminie 3 dni od daty rejestracji – po tym terminie brak wpłaty skutkuje anulacja złożonej rezerwacji udziału w imprezie. W opisie przelewu należy podać nr zgłoszenia oraz dane osoby za którą dokonano zapłaty.
Wniesiona opłata udziału w imprezie obejmuje:
2.7.1. przygotowanie, oznaczenie i obsługę trasy;
2.7.2. obsługę instruktorską;
2.7.3. zabezpieczenie paramedyczne i dostęp do karetki pogotowia ratunkowego;
2.7.4. Wyżywienie – od piątkowej kolacji do niedzielnego śniadania;
2.7.5. parking dla motocykli;
2.7.6. nalepkę uczestnictwa, koszulkę oraz gadżety pamiątkowe;
2.7.7. udział w imprezie piątkowej i sobotniej oraz muzyce LIVE; - w zależności od wybranego pakietu udziału
2.8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości uczestników, o czym uczestnicy będą powiadomieni w oddzielnym komunikacie. W takim przypadku liczy się kolejność zgłoszeń.
2.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w imprezie.

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Obowiązki
1.1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie, opłacić wpisowe oraz umieścić na swoim motocyklu numery startowe (oznaczenia kolorystyczne) mające na celu identyfikacje motocykla.
1.2. Posiadać polisę ubezpieczeniową osobistego OC oraz ubezpieczenia od udziału w sportach ekstremalnych / zawodach i eliminacjach sportowych
1.3. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego, przepisów ppoż. oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
1.4. Uczestnik pokonujący trasę oraz wyznaczone próby zobowiązany jest nosić ubranie ochronne opisane w Warunkach Uczestnictwa w pkt. 1.6 pod groźbą dyskwalifikacji.
1.5. Na trasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez uczestników pod groźbą dyskwalifikacji. W zakresie dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi Uczestnika obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2005 r.: Dz. U. Nr 108 poz. 908., Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1486, Nr 180 poz. 1494, Nr. 180 poz. 1497 Dziennik Ustaw z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 141, Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 709.
1.6. Uczestnik zobowiązany jest poddawać się badaniu alkomatem w trakcie trwania Imprezy pod groźbą dyskwalifikacji.
1.7. Uczestnik zobowiązany jest nosić na sobie Obowiązkowe Wyposażenie opisane w Warunkach Uczestnictwa w punktach
1.6 niniejszego regulaminu w trakcie poruszania się po trasie Imprezy.
1.8. Zabrania się jeżdżenia poza trasą wytyczoną przez Organizatora pod groźbą dyskwalifikacji.
1.9. Dopuszczalne jest prowadzenie akcji reklamowych przez uczestnika w czasie trwania imprezy tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem na min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem Imprezy.

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Trasa
1.1. Organizator wytycza trasę i oznakowuje ją.
1.2. Organizator dostarcza Uczestnikom niezbędne materiały nawigacyjne.
2. Pomoc medyczna
2.1. Organizator gwarantuje w godzinach otwarcia trasy obecność mobilnej grupy ratownictwa paramedycznego.
3. Parking
3.1. Każdy uczestnik ma zagwarantowane miejsce parkingowe dla motocykla biorącego udział w imprezie na terenie ośrodka. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POZOSTAWIONE MOTOCYKLE.
4. Pomoc w ekstremalnych przypadkach
4.1. Organizator zapewnia pomoc przy odholowaniu uszkodzonego motocykla do bazy.

V. ZASADY

1. Trasa
1.1. Obowiązuje podział na trasy: Turystyczna , Adventure oraz Challenge
1.2. Na trasach obowiązują przepisy ruchu drogowego, a na odcinkach przechodzących przez gospodarstwa oraz osiedla ludzkie i w ich bezpośrednim sąsiedztwie prędkość zostaje ograniczona do 40 km/h.
1.3. Obowiązują godziny otwarcia tras zgodne z harmonogramem imprezy. Przebywanie na trasie poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione pod groźbą wykluczenia z udziału w imprezie.
1.4. Dla wszystkich uczestników dostępność tras jest jednakowa.
1.5. Istnieje możliwość wyboru tras.
1.6. Trasy pokonywane będą indywidualnie indywidualnie lub grupowo w zależności od wybranego rodzaju trasy, według wytycznych nawigacyjnych (Road book oraz punkty kontrolne na których konieczne będzie zameldowanie się i wykonanie zadania). Trasy nie będą prowadzone przez przewodników.
1.7. Start odbywa się w bazie lub miejscu wskazanym przez Organizatora po wcześniejszym wyborze trasy.
1.8. Trasa imprezy może zawierać próby terenowe, punkty kontrolne, próby przejazdu, triale, odcinki specjalne oraz zadania do realizacji. Organizator ma prawo zrezygnować z danego punktu lub zadania.
1.9. Trasę należy pokonywać według ustalonej przez Organizatora kolejności i w zadanym kierunku.
1.10. Na trasie dojazdowej do prób mogą występować odcinki taśmowane. Przekroczenie taśmy lub jej umyślne zerwanie jest zabronione.
1.11. Za oznakowanie trasy uważa się opis strzałkowy trasy (itinerer), szkic na mapie, azymut, taśmę ostrzegawczą oraz inne znaki naniesione lub wskazane przez Organizatora.
1.12. Trasa konkurencji sprawnościowej , parku sprawnościowego prowadzone będą według osobnego regulaminu.

VI. KARY

1. Niedopuszczenie do wyjazdu na trasę
1.1. ORGANIZATOR nie dopuści do wyjazdu uczestnika z następujących przyczyn:
1.1.1. uczestnik lub pojazd nie spełnia wymogów Regulaminu.
1.1.2. uczestnik stawił się na starcie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (ORGANIZATOR lub osoby przez niego upoważnione mają prawo sprawdzenia zawartości alkoholu w organizmie każdego uczestnika Imprezy).

2. Dyskwalifikacja (wykluczenie) następuje w przypadku:
2.1. spożywania alkoholu przez uczestnika na trasie;
2.2. celowego niszczenia i rozjeżdżania zdrowego drzewostanu;
2.3. poruszania się poza wyznaczoną trasą;
2.4. poruszania się po polach uprawnych i uprawach leśnych;
2.5. nie sportowego zachowania;
2.6. naruszenie zasad Fair Play;
2.7. zachowania sprzecznego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu.
2. Organizator Imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania Imprezy spowodowane przez jej uczestników lub osoby trzecie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny motocykli oraz dodatkowego wyposażenia przed i po imprezie.
4. Uznaje się, że uczestnik podpisując zgłoszenie zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków poszczególnych startów.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień i zmian niniejszego regulaminu, o czym zawodnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
7. Wszelkie zmiany ogłaszane będą w formie pisemnej i stanowić będą stosowny załącznik do Regulaminu.
8. Rezygnacje
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie na:
- 45 dni przed rozpoczęciem imprezy organizator zwraca 80% wpłaty
- 44-30 dni przed rozpoczęciem organizator zwraca 50% wpłaty
- 29 dni przed rozpoczęciem imprezy organizator nie zwraca wpłat
Dokonanie rezerwacji pakietu PP1 oraz PP2 w terminie na 3 dni przed imprezą jest wiążące i wymagana jest płatność.
Dopuszcza się indywidualne podejście do wyżej wymienionych terminów tylko w przypadku potwierdzonych zdarzeń losowych. Rezygnacja uczestnika aby była ważna musi zostać zgłoszona w formie pisemnej na adres ADV Sp. Z o.o. Katowice 40-019 ul.Z.Krasińskiego 29/9, e-mail na adres kontakt@advpoland.pl. Za dzień rejestracji zgłoszenia rezygnacji w postaci e-mail przyjmuje się dzień odczytania wiadomości pod adresem e-mail kontakt@advpoland.pl natomiast zgłoszenie listowne na dzień doręczenia listu poleconego. Zgłoszenia zmian, rezygnacji zgłaszane inaczej niż wskazano w regulaminie tj. Na inny adres e-mail, inny adres pocztowy, telefonicznie lub poprzez wiadomość sms, WhatsApp, Messenger itp nie są uznawane. Rezygnacje rozpatrywane są do 30 dni od chwili zgłoszenia rezygnacji.
9. Każda zmiana w potwierdzonej i opłaconej rezerwacji obciążona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 100,00 PLN netto, możliwa i ważna jest w chwili potwierdzenia ze strony organizatora możliwości jej dokonania.

VIII. KOSZTY UCZESTNICTWA

PP1 - 795,00 PLN (2 noclegi)
Pakiet pełny PP1 - zawiera:
- nocleg z piątku na sobotę w pokoju / apartamencie 2 os
- obiadokolację w piątek do godziny 20:30 - po okazaniu karty hotelowej
- śniadanie w sobotę + lunch box - po okazaniu karty hotelowej
- lunch w hotelu w sobotę - po powrocie z tras - po okazaniu karty hotelowej
- kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy
- nocleg z soboty na niedzielę w pokoju / apartamencie 2 os
- śniadanie w niedzielę- po okazaniu karty hotelowej
- welcome pack + koszulka imprezy
- oznaczenie i przygotowanie trasy
- zabezpieczenie przedmedyczne
- opiekę na trasach
- ubezpieczenie turystyczne
- finał GS Challenge
- parking motocykla
- koncert muzyka live w sobotni wieczór

PP2 - 595,00 PLN (1 nocleg)
Pakiet pełny PP2 - zawiera :
- lunch w hotelu w sobotę - po powrocie z tras - po okazaniu karty hotelowej
- kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy
- nocleg z soboty na niedzielę w pokoju / apartamencie 2 os
- śniadanie w niedzielę - po okazaniu karty hotelowej
- welcome pack + koszulka imprezy
- oznaczenie i przygotowanie trasy - konieczne posiadanie numeru startowego
- zabezpieczenie przedmedyczne - konieczne posiadanie numeru startowego
- opiekę na trasach - konieczne posiadanie numeru startowego
- ubezpieczenie turystyczne
- finał GS Challenge - konieczne posiadanie numeru startowego
- parking motocykla - konieczne posiadanie numeru startowego
- koncert muzyka live w sobotni wieczór

PP3 - 365,00 PLN (bez noclegu)
Pakiet pełny PP3 - zawiera:
- kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy
- welcome pack + koszulka imprezy - weryfikacja opaski uczestnika imprezy
- oznaczenie i przygotowanie trasy - konieczne posiadanie numeru startowego
- zabezpieczenie przedmedyczne - konieczne posiadanie numeru startowego
- opiekę na trasach - konieczne posiadanie numeru startowego
- finał GS Challenge - konieczne posiadanie numeru startowego
- parking motocykla - konieczne posiadanie numeru startowego
- koncert muzyka live w sobotni wieczór - weryfikacja opaski uczestnika imprezy
Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu PP3 o ubezpieczenie turystyczne 40,00 PLN oraz sobotni lunch w hotelu 90,00 PLN

Dzieci do 3 roku życia - 0,00 PLN
( bez dostawki i łóżeczka hotelowego / dostawki , nocleg z rodzicami )
Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie
turystyczne 40,00 PLN oraz maskotkę imprezy 80,00 PLN

Dzieci do 6 roku życia (dostawka) - 285,00 PLN
Pakiet zawiera:
- nocleg z piątku na sobotę w pokoju z rodzicami/opiekunami
- obiadokolację w piątek do godziny 20:30 - po okazaniu karty hotelowej
- śniadanie w sobotę - po okazaniu karty hotelowej
- lunch w hotelu w sobotę - po powrocie z tras - po okazaniu karty hotelowej
- kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy
- nocleg z soboty na niedzielę w pokoju z rodzicami/opiekunami
- śniadanie w niedzielę - po okazaniu karty hotelowej
- welcome pack + koszulka imprezy + maskotka Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie turystyczne 40,00 PLN

Dzieci od 7 do 12 roku życia ( dostawka ) - 435,00 PLN
Pakiet zawiera:
- nocleg z piątku na sobotę w pokoju z rodzicami/opiekunami
- obiadokolację w piątek do godziny 20:30 - po okazaniu karty hotelowej
- śniadanie w sobotę - po okazaniu karty hotelowej
- lunch w hotelu w sobotę - po powrocie z tras - po okazaniu karty hotelowej
- kolację grillową w sobotę - weryfikacja opaski uczestnika imprezy
- nocleg z soboty na niedzielę w pokoju z rodzicami/opiekunami
- śniadanie w niedzielę - po okazaniu karty hotelowej
- welcome pack + koszulka imprezy + maskotka
Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie turystyczne 40,00 PLN

Cena imprezy nie zawiera ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy. Cena imprezy obejmuje dostęp do ogólnodostępnych hotelowych stref rekreacyjnych. Każda zmiana w potwierdzonej i opłaconej rezerwacji obciążona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 100,00 PLN netto, możliwa i ważna jest w chwili potwierdzenia ze strony organizatora możliwości jej dokonania.